Menu
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ดี ซูพรีม จัดประกวดIPP Contest ครั้งที่ 1
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทดี ซูพรีม จำกัด จัดการประกวดสำหรับสมาชิกองค์กร เรื่องการนำเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจ ครั้งที่ 1 หรือ IPP Contest #1 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 ท่าน 18 ผลงาน การประกวดการนำเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจนี้ มีวัตถุประสงค์เพี่อกระตุ้นให้สมาชิกองค์กรเห็นถึงประโยชน์ของงานนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทดีที เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้จะมีการจัดประกวดทุกปี ปีละ 2 ครั้ง
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ดี ซูพรีมจัดกิจกรรม ‘ตามรอยพ่อ’
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 บริษัทดี ซูพรีม จำกัด นำโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม ‘ตามรอยพ่อ’ ในการเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรับทราบถึงแนวคิดและหลักการของการพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ ณ โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  Dees Supreme visits agricultural museum
  วันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัทดี ซูพรีม จำกัดจัดกิจกรรม CSR โดยพาพนักงานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี โดยทุกคนได้รับรู้ถึงโครงการพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม ซึ่งมีการสื่อสารผ่านห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ หุ่นจำลอง และมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ หลีกหนีรูปแบบพิพิธภัณฑ์แบบเดิม
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ประกาศผลผู้ชนะการประกวด IPP Contest ครั้งที่ 1
  วันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ได้ทำการประกาศผลการประกวด IPP Contest ครั้งที่ 1 โดยผลรางวัลต่าง ๆ มีดังนี้ อันดับ 1 ผลงาน Unlimited Laundry Drying คุณพันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา อันดับ 2 ผลงาน Heian Rod คุณจักรชัย วัฒนามานนท์ อันดับ 3 ผลงาน Liquiglide คุณธนกฤต เรืองศรี รางวัลชมเชย 12 รางวัล
  • 1. คุณศรัญย์รัชย์ สร้อยไชย
  • 2. คุณสินี สื่อตบุตร
  • 3. คุณสริธร อมรจารุชิต
  • 4. คุณนครินทร์ วิมานทอง
  • 5. คุณพรสุดา มิ่งขวัญ
  • 6. คุณอัมพิฌา วงศ์สุทธิเลิศ
  • 7. คุณกาญจน์เก้า ศุทธวัฒน์พงษ์
  • 8. คุณสฤกกา พงษ์สุวรรณ
  • 9. คุณลีโอนาโด้ ดี วีโต้
  • 10. คุณพิชญ์สินี เจตจินดากร
  • 11. คุณกานต์ รุจิรดำรงค์ชัย
  • 12. คุณวรรณภา หาญชาติ
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ดี ซูพรีม ตามรอยพ่อกับเศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดี ซูพรีม จำกัด จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ” โดยพาพนักงานเดินทางไปทำกิจกรรมที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดอยุธยา เพื่อเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเชิงเกษตรที่สามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  บริษัทดี ซูพรีม รับรางวัล SMEs ดีเด่นจาก สสว.
  วันที่ 8 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ – คุณวิฑิต อาภาพาส ประธานผู้อำนวยการ บริษัทดี ซูพรีม จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลงาน SMEs Award ครั้งที่ 10 จากคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหะกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในโอกาสที่ บริษัทดี ซูพรีมได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รางวัล SMEs Award จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหะกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเพิ่มพลผลิตแห่งชาติ โดยมีเกณฑ์การตัดสินตามหลักแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ TQA ซึ่งสอดคล้องกับนโนบายของกลุ่มบริษัทดีทีและบริษัทดี ซูพรีมในการนำมาใช้พัฒนาบริหารจัดการองค์กร
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ผู้บริหารและพนักงานดีซูพรีมร่วมถ่ายภาพเพื่อลงหนังสือ DTGO Yearbook 2018
  วันที่ 10 ตุลาคม 2561, ห้องประชุม 4 สำนักงานใหญ่ 695 - พนักงานดีซูพรีม เข้าร่วมถ่ายภาพเพื่อลงหนังสือ DTGO Yearbook 2018 ในธีม การเดินทางสู่อนาคต ทุกคนแต่งตัวมาด้วยเสื้อผ้าสีสดใส พร้อมด้วยคอปเตอร์ไม้ไผ่ ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ผู้บริหารดีซูพรีมเข้าร่วมโครงการส่งมอบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Assistive Tableware)
  วันที่ 26 ตุลาคม 2561, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) - เนื่องจากบริษัท ดีซูพรีม จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งมอบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ คุณวิฑิต อาภาพาส ผู้บริหารบริษัท ดีซูพรีม จำกัด ได้เดินทางไปร่วมงานส่งมอบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Assistive Tableware) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ The Aspen tree, RISC และ Dees Supreme บริษัท ดีซูพรีมฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการนี้ โดยเริ่มมาจากวิชชั่นของบริษัท ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านพาณิชยกรรม เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตที่ก้าวทันโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งทางหน่วยงานแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท ดีที (SCSC) ทราบว่าบริษัท ดีซูพรีม อยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และ ตอบโจทย์ความยั่งยืน จึงเป็นผู้ชักนำให้รู้ว่าทาง ดร.สิงห์ จากศูนย์RISC และ The Aspen Tree จัดกิจกรรมดีดี ทั้งนี้ คุณวิฑิต เห็นว่า เป็นโอกาสที่ดี บริษัท ดีซูพรีมฯ ได้ใช้ความสามารถหลักในการการติดต่อประสานงานผู้ผลิตเพื่อดำเนินการผลิตภาชนะตามแบบและรับผิดชอบในเรื่องการจัดส่งชุดภาชนะนี้ไปยังหน่วยงานสภากาชาด และ สถานพยาบาลต่างๆ และหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการรักษา เพื่อส่งมอบต่อชุดภาชนะไปยังผู้สูงอายุ ต่อไป
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ดีซูพรีมร่วมยินดีกับ MQDC ในงานฉลองเปิดโครงการร่วมทุนไอคอนสยาม
  9 พฤศจิกายน 2018, ไอคอนสยาม - คุณวิฑิต อาภาพาส ประธานผู้อำนวยการ บริษัทดี ซูพรีม จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและทีมงาน เข้าร่วมงานเปิดโครงการไอคอนสยาม ซึ่งจัดภายใต้ธีม ‘Legendary Party’ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางดี ซูพรีม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ MQDC บริษัทในกลุ่มบริษัทดีที ในความสำเร็จจากการพัฒนาอภิมหาโครงการเมืองแห่งนี้
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ประมวลภาพความประทับใจงานครบรอบ 25 ปี กลุ่มบริษัทดีที
  24 ธันวาคม 2561 ผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่นกับงานครบรอบ 25 ปี กลุ่มบริษัทดีที โดยหน้างานมีนิทรรศการเพื่อชวนให้รำลึกถึงความหลัง ซุ้มเกมส์ชิงตุ๊กตาหมี DTGO ส่วนภายในงานเริ่มด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังคุณป๊อป ปองกูล คุณลุลา และบทเพลงพิเศษ DTGO แต่งโดยคุณบอย โกสิยพงษ์ ขับร้องโดยคุณนภ พรชำนิ จากนั้นกล่าวเปิดงานโดยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดีที และคุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC โดยดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในโอกาศครบรอบ 25 ปี ต่อด้วยการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่พันธมิตร สมาชิกองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน เติมเต็มความประทับใจด้วยละครเวที DTGO เดอะมิวสิคเคิล ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาขององค์กร กำกับการแสดงโดยป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ปิดท้ายความสนุกด้วย After Party จากศิลปินในตำนาน คุณปุ๊ อัญชลี และวงเดอะ พาเลซ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกวีไอพีมากมาย อาทิท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณมีชัย วีระไวทยะ คุณชลิต มานิตยกุล เป็นต้น พร้อมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน DTGO เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  กลุ่มบริษัทดีทีจัดงาน Corporate Meeting 1/2562
  วันที่ 14-15 มกราคม 2562, กรุงเทพฯ - กลุ่มบริษัทดีทีจัดงาน Corporate Meeting ครั้งแรกของปี 2562 ภายใต้แนวคิด 'Leading a New Era' ณ โรงละคร เคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามแสควร์วัน โดยทั้ง 2 วันมีการแจ้งแผนงานและแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญของกลุ่มบริษัทดีที โดยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ มีการนำเสนอความคืบหน้าของงานโดยมุ่งเน้นการดำเนินการในงานต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญมาร่วมแชร์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวผ่านอุปสรรคของการใช้ชีวิต เติมความน่าสนใจด้วยการโต้วาทีระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก๋าและคนรุ่นใหม่ขององค์กรที่มาแชร์ความสนุกสนานในช่วงวัยอายุ 25 ปี
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  Sync Design ได้รับมอบหมายจากองค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) เข้าสัมภาษณ์ คุณวิฑิต อาภาพาส ผู้บริหารบริษัท ดีซูพรีม จำกัด
  วันที่ 11 มกราคม 2562, ทาง บริษัท Sync Design ได้รับมอบหมายจากองค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นให้เข้าสัมภาษณ์ คุณวิฑิต อาภาพาส ผู้บริหารบริษัท ดีซูพรีม จำกัด เกี่ยวกับ ความต้องการและแนวโน้มในประเทศไทย ความเป็นไปได้ขอสินค้าญี่ปุ่นในตลาดไทย และ คำแนะนำสำหรับผู้ส่งออกชาวญี่ปุ่น
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ‘DTGO Pride for All’ ร่วมยินดีกับความสำเร็จที่กลุ่มบริษัทดีทีได้รับเลือกเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุด
  วันที่ 3 เมษายน 2562, กรุงเทพฯ – สมาชิกองค์กรกลุ่มบริษัทดีที มารวมตัวกัน ณ สำนักงาน 695 เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จที่กลุ่มบริษัทดีที คือองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนิน งานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 หรือ 2019 World’s Most Ethical Companies ภายในงานมีสมาชิกองค์กรมาร่วมยินดีกว่า 310 คน และได้รับเกียรติจาก คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารกล่าวขอบคุณสมาชิกองค์กรที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้ โดยงานฉลองนี้จัดภายใต้แนวคิด ‘Pride for All’ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาว DTGO ทุกคนที่องค์กรได้รับการยอมรับจากสถาบัน Ethisphere ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มงวด ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเขียนแสดงความยินดีบน Special noticeboard พร้อมได้ถ่ายภาพเซลฟี่กับถ้วยรางวัล World’s Most Ethical Companies และอิ่มอร่อยกับอาหารและของว่างเจ้าอร่อยและเจ้าที่คุ้นเคยอีกด้วย
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  บริษัท ดีซูพรีม จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบูธแนะนำสินค้าพรีเมี่ยม และ บริการการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกในงาน
  บริษัท ดีซูพรีม จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบูธแนะนำสินค้าพรีเมี่ยม และ บริการการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกในงาน วันแห่งโอกาสดี @CPALL ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เกียรติ ที่ บริษัท ซีพีออลล์ (มหาชน) จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น โอกาสทางการศึกษา โอกาสทางธุรกิจ โอกาสการส่งเสริมผู้ประกอบการ โอกาสการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ และ โอกาสอื่นๆ อีกมากมาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  สนุกสนานและสามัคคีใน “DTGO Sport Day 2019”
  วันที่ 23 เมษายน 2562, นนทบุรี – กลุ่มบริษัทดีทีจัดกิจกรรม “DTGO Sport Day 2019” เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมของพวกเราชาวดีทีจีโอ ณ ทันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยมีการแข่งขันกีฬาหลัก 2 ประเภท ซึ่งทีมสีชมพูคว้ารางวัลชนะเลิศในกีฬาแบดมินตัน และผู้ชนะเลิศในกีฬาฟุตซอลได้แก่ทีมสีส้ม นอกจากนี้ทุกคนยังได้สนุกกับกีฬาสันทนาการ รวมถึงการสร้างสรรค์สแตนด์เชียร์และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของงานกับกีฬาแชร์บอลระหว่างผู้บริหารและสมาชิกองค์กร บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬาซึงกันและกัน
การยืนยัน